EL PROJECTE

PREVINCAT és un servidor que ofereix la informació necessària per a planificar actuacions de gestió forestal que permetin la prevenció de grans incendis forestals a Catalunya.

Qui ha realitzat PREVINCAT?

És un projecte realitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), impulsat per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb la col·laboració dels Bombers GRAF del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

PREVINCAT s’estructura en tres mòduls

La informació disponible en el Mòdul 1: Servidor de cartografia de vegetació (paisatge forestal i models de combustible) i Mòdul 2: Escenaris meteorològics, permet realitzar simulacions d'incendis forestals en qualsevol part del territori de Catalunya, utilitzant un ampli ventall de simuladors (FARSITE, FlamMap, WilfireAnalyst, etc.). A més, ofereix informació sobre les zones de Catalunya més vulnerables a generar focs de capçada, per la seva acumulació de biomassa, estructura forestal i model de combustible.

El Mòdul 3 serveix per definir les zones prioritàries de gestió, pel que fa a la prevenció de grans incendis forestals i altres criteris que es defineixin com a prioritaris (p.ex. protecció de la població, biodiversitat, paisatge, altres bens i serveis, ...). Mitjançant eines d'ajuda a la presa de decisions i utilitzant diferents fonts d'informació i coneixement expert,  aquest mòdul permetrà fer una planificació de les àrees d'actuació prioritàries.

Quina informació es pot trobar a PREVINCAT?

PREVINCAT proporciona, a través del seus Mòduls 1 i 2, cartografia de variables topogràfiques, de vegetació i de models de combustible, i dades d'escenaris climàtics, requerits per a la realització de simulacions d'incendis forestals. La informació del PREVINCAT s’ofereix a escala de ZHR (Zona Homogènia de Règim d'Incendi Forestal), que té associada els escenaris climàtics per tal de simular els incendis més representatius. Una ZHR correspon a una porció del territori amb característiques similars pel que fa a l’orografia, el règim de vents generals i locals, la vegetació i la capacitat de generar un mateix incendi tipus (Castellnou et al., 2009; Piqué et al., 2011a)

El Mòdul 3: Identificació i planificació de les àrees prioritàries de gestió per a la prevenció d'incendis forestals i/o protecció d'elements de valor, entre d’altres. S’està organitzant un procés participatiu amb experts, on es defineixen els criteris, les funcions de transformació i els pesos dels criteris.

METODOLOGIA

Per generar la informació i mapes del paisatge que podeu trobar en el servidor PREVINCAT, s’han recollit dades espacialment explícites de les formacions vegetals i dades topogràfiques. Posteriorment s’han estimat variables addicionals relacionades amb el foc.

 

Dades inicials

Per realitzar la cartografia de vegetació (Mòdul 1) s’ha utilitzat informació existent sobre les formacions vegetals, específicament de composició arbrada i arbustiva (MCSC-4, 2009; Vericat et al., 2010; Piqué et al., 2011b). El mapa digital d’elevacions i la informació de diàmetres, alçades, cobertures i àrees basals de l’estrat arbori s’han obtingut a partir de dades i models del LiDAR (mapes de variables biofísiques, CREAF (2016)).

Pel que fa als escenaris meteorològics (Mòdul 2) s’han identificat un total de 15 regions per tota Catalunya amb, almenys, una estació meteorològica de referència per a cada una en base a criteri expert. Aquestes estacions tenen una sèrie mínima de dades de 20 anys. La metodologia empleada ha estat la que utilitza el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals (SPIF) per identificar els dies de risc. Aquesta metodologia consisteix en una combinació de percentils de les variables meteorològiques (altes temperatures, baixes humitats relatives i altes velocitats de vent) que propicien un escenari òptim pel desenvolupament de GIF.

 

 

Dades obtingudes

A partir de les dades inicials, s’han estimat variables addicionals tals com: cobertura de l’estrat arbustiu, alçada de la primera branca viva i densitat de capçades. Aquestes noves variables s’han estimat mitjançant l’aplicació de models existents (Coll et al., 2011; Ruiz-Peinado et al., 2011 i 2012), i relacions al·lomètriques generades en base al 4rt Inventario Forestal Nacional. Addicionalment, els models de combustible segons la classificació de Scott & Burgan (2005) s’han ajustat per tota Catalunya mitjançant la combinació de les dades inicials i obtingudes. Les zones cremades posteriorment al 2009 tenen assignats models de combustible concrets.

Referent als escenaris meteorològics s’han identificat múltiples dies de risc, on es mantenen aquestes condicions crítiques un mínim de 4h, per a cada estació. Els dies s’han agrupat per situacions sinòptiques diferents (ponentada, entrada de sud, etc.) i s’ha calculat la seva probabilitat d’ocurrència dins dels dies de risc. Per a la gran majoria de regions també s’han incorporat escenaris meteorològics d’incendis històrics de referència, com el del Bages del 1998, la Jonquera del 2012, entre d’altres.

ELS PRODUCTESMòdul 1: Servidor de cartografia de vegetació
La informació que ofereix PREVINCAT per tal de generar l’arxiu .LCP per a qualsevol Zona Homogènia de Règim (ZHR) és:

  • Model digital d'elevacions (m)
  • Pendent (%)
  • Orientació (graus)
  • Fracció cabuda-coberta (%)
  • Alçada de l’arbrat (m)
  • Alçada primera branca viva (m)
  • Densitat aparent de capçades (Kg/m3)
  • Model de combustible de superfície (models de Scott & Burgan)

Un arxiu de paisatge (.LCP) consisteix en un raster en format multi-banda, que s’utilitza per a les simulacions del comportament i efectes dels incendis forestals. Aquest arxiu és l’input de base de simuladors com FARSITE, FlamMap, WildfireAnalyst, etc. Les bandes del LCP contenen informació descriptiva del terreny i combustibles de capçades i de superfície.

Esquema arxiu Landscape file (LCP) (Finney, 2005)

Mòdul 2: Servidor de dades climàtiques
El servidor PREVINCAT ofereix els escenaris meteorològics en dos formats:

  • Escenaris meteorològics estàtics: resultat únic de la mitjana dels registres horaris dels dies de risc identificats. Dades per simuladors estàtics (Flammap, BehavePlus, etc.) amb l’objectiu d’obtenir el comportament potencial del foc
  • Escenaris meteorològics dinàmics: registres horaris dels dies de risc identificats. Dades per simuladors dinàmics (FARSITE, WFA, etc.) amb l’objectiu d’obtenir el patró de propagació dels incendis

Descripció de les dades
Tota la cartografia disponible està en format ASCII (capes amb una resolució de 20x20m i amb el sistema de coordenades UTM 31N ETRS89 Datum)
Addicionalment, per cada ZHR, s’ofereix informació meteorològica d’un incendi de referència, i unes condicions meteorològiques propicies per a generar incendis segons el registre històric. Aquests arxius meteorològics (.WTR) i de vent (.WND) estan en format apte per l’ús amb els simuladors FARSITE o FlamMap.

 

DESCÀRREGUES

Clica al mapa per obtenir més informació

Zones homogènies de regim d'incendis forestals

EQUIP

Equip :

Dr. José Ramón González Olabarria, Dra. Míriam Piqué Nicolau, Eduard Busquets Olivé, Goran Krsnik, Mario Beltrán Barta.
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Col·laboradors Cita recomanada quan s'utilitza la informació del PREVINCAT

Dades de cartografia de vegetació
González-Olabarria, JR., Piqué, M. Busquets, E. 2019. Cartografia de vegetació per la simulació d'incendis forestals. Servidor PREVINCAT.
Dades d'escenaris meteorològics
Busquets, E., Castellnou, M., González-Olabarria, JR., Piqué, M. 2019. Escenaris meteorològics per la simulació d'incendis forestals. Servidor PREVINCAT.


Agraïments

 

Contacte 
Per a qualsevol qüestió relacionada amb PREVINCAT, poden dirigir-se a:

previncat@ctfc.cat
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Crta. Sant Llorenç de Morunys km.2 Solsona (Lleida)
Tel: +34 973 481 752